Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 25/6/2024, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tải về Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐNDLoading

5/5 - (1 đánh giá)