Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã…

Ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND  Quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Loading

4.3/5 - (6 đánh giá)