Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam gđ 2018-2025 và định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh BR-VT

UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/01/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của TTCP về “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Đề án phát triển đôi thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Kế hoạch đề ra 7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên tập trung thực hiện để phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể gồm: (1) Tham gia góp ý xây dựng, áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triển đô thị thông minh bền vững; triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan trên địa bàn tỉnh; (2) Thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh số hóa liên thông đa ngành trên địa bàn tỉnh; (3) Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển quy hoạch đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh; (4) Lập kế hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý phát triển hạ tầng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; (5) Lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh; (6) Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; (7) Phối hợp Triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành đô thị thông minh theo các giai đoạn.

Xem chi tiết Kế hoạch số 100/KH-UBND tại đây.

 

Loading

5/5 - (2 đánh giá)