Chính sách thôi việc của CB, CC, VC trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ 20/7/2023

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/7/2023 quy định về tinh giản biên chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030 tại Điều 7 quy định các đối tượng thôi việc được hưởng các khoản trợ cấp sau:

Loading

5/5 - (1 đánh giá)