Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024. Sáng 19/02, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. UBND phường Tân Phước giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2024 do Bộ Tài nguyên – Môi trường tóm lược.
Loading

3/5 - (2 đánh giá)