9 điều cán bộ, công chức, viên chức không được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube…

Để đảm bảo sự phát triển lành mạnh mạng xã hội, Luật An ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã đặt ra một số quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Twitter, …

Nhờ có các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… mà con người có thể có thể dễ dàng chia sẻ thông tin, hình ảnh, liên lạc với người khác. Và để tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, đồng thời xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, tạo thói quen tích cực, Bộ thông tin và truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Trong đó, chỉ ra các quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; các cơ quan nhà nước và các nhà cung cấp mạng xã hội.

Theo đó, có rất nhiều điều mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước không được phép đăng tải trên không gian mạng xã hội. Thông tin chi tiết được đề cập trong Video sau đây:

Loading

5/5 - (8 đánh giá)