Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Phân loại rác tại hộ gia đình được chú trọng, nhằm hướng tới việc sau ngày 31/12/2024, thực hiện xử phạt đối với hộ gia đình không phân loại rác, được quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ “quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” và tại khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế Chất thải thực phẩm và Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại vào các bao bì để chuyển giao:

Thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại tại hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn

Loading

5/5 - (1 đánh giá)