Những điểm mới nổi bật của Luật Đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 260 điều, tăng thêm 2 chương so với Luật Đất đai năm 2013; trong đó sửa đổi, bổ sung 180 điều, bổ sung mới 78, bỏ 30 điều.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)